Συμβούλιο Μελών

Το Συμβούλιο Μελών είναι πολιτικό όργανο του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας μεταξύ δύο Συνεδρίων. Το συμβούλιο μελών αποτελείται από έναν εκπρόσωπο ανά οργάνωση τακτικό μέλος και τους εκλεγμένους στα άλλα όργανα διοίκησης του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας, με θητεία 2 ετών.

Συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο, μετά από πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα, και έκτακτα με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής ή ύστερα από αίτηση των 2/5 των μελών του. Η ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου είναι αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα. Ο Πρόεδρος ή και ο Γενικός Γραμματέας έχουν δικαίωμα να θέσουν οποιοδήποτε θέμα άπτεται των αρμοδιοτήτων τους υπόψιν του Συμβουλίου, το οποίο αποφασίζει με απλή πλειοψηφία αν, πέραν της συζήτησης, θα τεθούν αυτά τα θέματα σε ψηφοφορία, εφόσον απαιτείται. Οι συνεδριάσεις του Συμβουλίου γίνονται υποχρεωτικώς γνωστές στις οργανώσεις, περιλαμβανομένης της ημερήσιας διάταξης, και είναι ανοικτές προς αυτές, δηλαδή μπορούν να τις παρακολουθήσουν εκπρόσωποι οργανώσεων μελών.

Καταρτίζει, σχολιάζει και τροποποιεί το πρόγραμμα δράσης του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας και συζητά τον απολογισμό του. Εκλέγει τον Γενικό Γραμματέα του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας.

Συζητά μέσα στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συνεδρίου, για θέματα που προτείνονται και από τις οργανώσεις – μέλη. Εξειδικεύει τις αποφάσεις του Συνεδρίου, σε θέματα γενικού ή ειδικού ενδιαφέροντος. Αποφασίζει για γενικά πολιτικά ζητήματα που προκύπτουν μεταξύ δύο συνεδρίων.

Οι αποφάσεις του Συμβουλίου έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα προς τα άλλα όργανα του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας, με την εξαίρεση του Συνεδρίου. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου, όπου δεν ορίζεται διαφορετικά, λαμβάνονται με πλειοψηφία 2/3 επί των παρόντων αντιπροσώπων. Όλες οι αποφάσεις του Συμβουλίου παίρνονται με φανερή ψηφοφορία (ονομαστική ή δια ανατάσεως των χεριών), εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το καταστατικό ή πρόκειται για προσωπικά ζητήματα ή ζητήματα εμπιστοσύνης ή μομφής προς όργανα διοίκησης ή για εκλογή μελών οργάνων διοίκησης ή το ζητήσει το 1/3 των παρόντων μελών, οπότε διεξάγεται μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια και κλειστή κάλπη.

Συγκροτεί επιτροπές εργασίας από μέλη της για θέματα ειδικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19. Συγκροτεί ομάδες έργου για την υποστήριξη της υλοποίησης του προγράμματος δράσης.

Έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να συντάσσει και να εγκρίνει εσωτερικούς κανονισμούς με τους οποίους καθορίζονται λεπτομερέστερα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών των οργάνων, των επιτροπών και των ομάδων καθώς και η λεπτομερειακή ρύθμιση του τρόπου διεξαγωγής των εργασιών καθενός από αυτά. Οι κανονισμοί αυτοί δεν μπορούν να τροποποιούν ή να καταργούν διατάξεις του παρόντος καταστατικού, παρά μόνο να τις εξειδικεύουν, αν χρειάζεται, επί ποινή ακυρότητας τους.

Πρόταση μομφής προς τον πρόεδρο ή τους αντιπροέδρους ή την Εκτελεστική Επιτροπή έχουν δικαίωμα να καταθέσουν εγγράφως ενώπιον του Συμβουλίου, για σπουδαίο λόγο, τα 2/5 των μελών του Συμβουλίου. Η πρόταση μομφής γίνεται δεκτή αν υποστηριχτεί σε μυστική ψηφοφορία από τα 3/5 του συνόλου των μελών του συμβουλίου, μη συνυπολογιζομένης της ψήφου του προέδρου. Στην περίπτωση που η πρόταση μομφής προς τον πρόεδρο ή προς την εκτελεστική επιτροπή γίνει δεκτή, καθώς και σε περίπτωση έκπτωσης, συγκαλείται υποχρεωτικώς έκτακτο Συνέδριο εντός μηνός για την εκλογή νέου προέδρου ή νέας Εκτελεστικής Επιτροπής.