Προεδρείο

Πρόεδρος και Αντιπρόεδροι του ΕΣΥΝ

  • Δρίκος Αρμόδιος, Πρόεδρος
  • Μαριδάκης Στέλιος, Α' Αντιπρόεδρος
  • Αρβαλής Γεώργιος, Β’ Αντιπρόεδρος

Τρόπος εκλογής και καθήκοντα

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας σε όλες τις σχέσεις και διαφορές, υποχρεούται να γνωστοποιεί όλες τις ενέργειές του στα αρμόδια όργανα, συγκαλεί κατόπιν απόφασής του και προεδρεύει στην Εκτελεστική Επιτροπή, υπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων αυτών μαζί με τον Γενικό Γραμματέα και ένα μέλος της Εκτελεστικής, επιβλέπει τη διαχείριση του οικονομικού υπευθύνου, προς τον οποίο, κατόπιν απόφασης ή εξουσιοδότησης της Εκτελεστικής Επιτροπής δίνει εντολή για κάθε δαπάνη, υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα και το αρμόδιο μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής (αν έχει ορισθεί) κάθε έγγραφο του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας.

Ο πρόεδρος και οι δύο αντιπρόεδροι έχουν τα συνήθη καθήκοντα δημοσίων σχέσεων, εκπροσωπώντας το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας δημόσια και στις σχέσεις του με άλλους οργανισμούς κρατικούς ή μη στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, σε συνεργασία με την Εκτελεστική Επιτροπή. Φροντίζουν για τις σχέσεις και επαφές με οργανώσεις νεολαίας άλλων Κρατών σε συνεργασία με την Εκτελεστική Επιτροπή. Έχουν την ευθύνη των σχέσεων με τα μέσα ενημέρωσης και πληροφόρησης. Οφείλουν να ενημερώνουν συνεχώς για τις δραστηριότητες τους την Εκτελεστική Επιτροπή και να καταθέτουν απολογισμό δραστηριοτήτων σε κάθε συνεδρίαση του Συμβουλίου. Σε καθέναν αντιπρόεδρο μπορούν να ανατίθενται από την Εκτελεστική επιτροπή αρμοδιότητες Αντιπροέδρου Διεθνών ή Αντιπροέδρου Εσωτερικών.

Ο πρόεδρος και οι δύο αντιπρόεδροι δεν μπορούν να έχουν εκλεγεί όντας εκπρόσωποι μόνο κομματικών νεολαιών ή μόνο μη κυβερνητικών οργανώσεων στο συνέδριο του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας.

Πρόεδρος εκλέγεται, για 2ετή θητεία, από το Συνέδριο με μυστική ψηφοφορία, όποιος συγκεντρώσει τα 3/5 των ψήφων του συνόλου του συνεδριακού σώματος. Σε περίπτωση που κανείς δε συγκεντρώσει τον επιθυμητό αριθμό ψήφων, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των 2 επικρατέστερων υποψηφίων. Εάν πάλι κανείς δε συγκεντρώσει τον επιθυμητό αριθμό ψήφων, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται και εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων του συνόλου του συνεδριακού σώματος. Εάν πάλι κανείς δε συγκεντρώσει τον επιθυμητό αριθμό ψήφων, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται και εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απλή πλειοψηφία των εγκύρων ψήφων, χωρίς να προσμετρούνται λευκά και άκυρα ψηφοδέλτια. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται εκ νέου ψηφοφορία μέχρι ένας εκ των υποψηφίων να συγκεντρώσει την απλή πλειοψηφία των εγκύρων ψήφων, χωρίς να προσμετρούνται λευκά και άκυρα ψηφοδέλτια.

Οι δύο Αντιπρόεδροι εκλέγονται από το Συνέδριο με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Κάθε σύνεδρος δικαιούται να θέσει έναν σταυρό για τους Αντιπροέδρους. Οι δύο πρώτοι σε σταυρούς υποψήφιοι εκλέγονται  ως αντιπρόεδροι. Τον πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει στα καθήκοντα του ο πρώτος σε ψήφους αντιπρόεδρος ή σε περίπτωση κωλύματος αυτού ο δεύτερος σε ψήφους αντιπρόεδρος. Ο εκάστοτε αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον πρόεδρο στις ανωτέρω περιπτώσεις σε όλα γενικά τα καθήκοντα, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις.