Πως να γίνετε μέλος

Διαδικασία εισδοχής μελών στο ΕΣΥΝ

Κάθε ενδιαφερόμενος φορέας υποβάλλει αίτηση για Τακτικό ή Συνδεδεμένο μέλος ή Παρατηρητής ή Αρωγό μέλος στην Γραμματεία του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας η οποία ελέγχει τα υποβαλλόμενα στοιχεία, ενημερώνει τον φορέα για τυχόν παραλείψεις και παραπέμπει το αίτημα με όλα τα σχετικά στοιχεία στην αρμόδια επιτροπή μελών.

Από τη στιγμή της παραλαβής της αίτησης από τη Γραμματεία του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας ο φορέας θεωρείται δόκιμο μέλος. Η αρμόδια Επιτροπή Μελών ελέγχει αν τηρούνται τα κριτήρια του άρθρου 8 για όλα τα μέλη, ανεξαρτήτως ιδιότητας, και καταθέτει λεπτομερή σχετική εισήγηση στο Συνέδριο. Η Επιτροπή Μελών επίσης τηρεί το μητρώο μελών και έχει την ευθύνη επικαιροποίησής του. Υποχρεούται να μεριμνά ώστε να υπάρχει συνεχής κατά το δυνατό επαφή των οργάνων διοίκησης με τις οργανώσεις μέλη. Ειδικά οφείλει να βρίσκεται σε επαφή με όλες τις οργανώσεις μέλη ώστε να διαπιστώνει κατά τη διάρκεια της θητείας την εκπλήρωση των κριτηρίων του άρθρου 8.

Η επιτροπή μελών είναι υποχρεωμένη να εξετάζει με λεπτομέρεια κάθε αίτηση που της διαβιβάζεται και να καταθέτει ενδελεχώς αιτιολογημένη πρόταση στο αμέσως επόμενο Συνέδριο, που αποφασίζει σχετικά, χωρίς να δεσμεύεται από την πρόταση της Επιτροπής. Η αίτηση της κάθε ενδιαφερόμενης οργάνωσης πρέπει να κατατίθεται τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν το Συνέδριο, ή εντός 30 ημερών από τη δημοσιοποίηση της απόφασης σύγκλισης του Συνεδρίου, άλλως υποβάλλεται προς έγκριση στο επόμενο Συνέδριο.

Το Συνέδριο αποφασίζει για την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης εισδοχής καθώς και για την ιδιότητα μέλους που θα αποδοθεί. Είναι δυνατόν το Συνέδριο να αποφασίσει την παραμονή ενός φορέα στο Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας με την ιδιότητα του δόκιμου μέλους για μία μόνον φορά.

Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει από το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας οποτεδήποτε. Προς τούτο, οφείλει να καταθέσει εγγράφως αίτηση για διαγραφή από το μητρώο μελών, τηρουμένων των διατάξεων του νόμου για τη νόμιμη εκπροσώπηση, στη Γραμματεία του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας, η οποία τη διαβιβάζει άμεσα στην Επιτροπή Μελών. Η αίτηση διαγραφής είναι αυτοδίκαια αποδεκτή και διεκπεραιώνεται εντός μηνός από την κατάθεσή της.

Κάθε μέλος οφείλει να συμμετέχει στις διαδικασίες και δραστηριότητες του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας, δικαιούται όμως να απέχει από την υλοποίηση αποφάσεων των οργάνων διοίκησης ή να διαφωνεί με τις απόψεις των οργάνων του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας, χωρίς καμία επίπτωση επί της ιδιότητας μέλους, με την εξαίρεση των οικονομικών υποχρεώσεων.