Μέλη Παρατηρητές

Το Ε.ΣΥ.Ν. έχει τρεις κατηγορίες οργανώσεων μελών: τακτικά, συνδεδεμένα και παρατηρητές. Τα μέλη του Ε.ΣΥ.Ν. είναι οργανώσεις νέων που αποδέχονται το Σύνταγμα της Ελλάδας, το δημοκρατικό χαρακτήρα του Πολιτεύματος και τις διεθνείς συμβάσεις για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχει επικυρώσει η Ελλάδα, διαθέτουν σωματειακή νομική μορφή και δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Οι οργανώσεις που προωθούν ρατσιστικές ή ξενοφοβικές ιδέες, ή εν γένει ιδέες μίσους ή αποκλεισμού, ή έχουν δράση προς την κατεύθυνση της διασποράς των παραπάνω ιδεών, δεν μπορούν να γίνουν μέλη του Ε.ΣΥ.Ν.

Οι οργανώσεις με την ιδιότητα του μέλους παρατηρητή του Ε.ΣΥ.Ν.:

  • Είναι οργανώσεις ή φορείς με κύριο αντικείμενο ενασχόλησης τους νέους ή/και τα παιδιά, όπως αποδεικνύεται από το καταστατικό τους ή/και τη δραστηριότητα τους.
  • Έχουν κατατεθειμένο καταστατικό στο πρωτοδικείο, ή ομιμοποιητικό έγγραφο ίδρυσης νόμιμα δημοσιευμένο.
  • Έχουν οργανωτική διάρθρωση και διοικούνται από αιρετά όργανα.
  • Είναι ανεξάρτητες οργανώσεις, δηλαδή δεν εξαρτώνται κατά τη λήψη των αποφάσεών τους από μητρικές ή άλλες οργανώσεις. Η συμμετοχή οργανώσεων σε διεθνή δίκτυα δεν αποτελεί κριτήριο εξάρτησης.
  • Έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον ένα έτος συνεχούς και διαπιστωμένης δραστηριότητας.

Μέχρι σήμερα (Οκτώβριος 2008) δεν έχουν γίνει δεκτές οργανώσεις με την ιδιότητα του συνδεδεμένου μέλους του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας.