Αρωγά μέλη

Αρωγό μέλος μπορεί να γίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή πρωτοβουλία νέων (τοπικού ή άλλου χαρακτήρα, χωρίς να απαιτείται νομική προσωπικότητα) που συμφωνεί με τους σκοπούς του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας και επιθυμεί να συνδράμει ηθικά και υλικά στην πραγμάτωσή τους

. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να εκπληρώνει τους όρους των παραγράφων 4.1.1 και 4.1.2, να εκπληρώνει τις οικονομικές του υποχρεώσεις και να γίνεται δεκτό από την αρμόδια επιτροπή μελών του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας. Η επιτροπή μελών του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας δύναται να κάνει δεκτή την αίτηση συμμετοχής αρωγού μέλους φυσικού προσώπου ή πρωτοβουλίας νέων με απαλλαγή από την υποχρέωση ετήσιας συνδρομής έναντι παροχής εθελοντικής προσφοράς εκ μέρους τους.

Η ιδιότητα του αρωγού μέλους δεν παρέχει δικαιώματα εκλέγειν και εκλέγεσθαι, αλλά παρέχει δικαίωμα λόγου, δηλαδή συμμετοχής και συνδιαμόρφωσης των δράσεων του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας, κατάθεσης προτάσεων για δράσεις, καθώς και στα συνέδρια, και παρακολούθησης των διαδικασιών. Ο στόχος της ύπαρξης αρωγών μελών είναι η ενθάρρυνση του ακτιβισμού και του εθελοντισμού από πλευράς πρωτοβουλιών νέων χωρίς νομική μορφή και με τοπική παρουσία μόνο, καθώς και μεμονωμένων ατόμων.