Μέθοδοι και τρόποι δράσης

Για την πραγματοποίηση των στόχων του το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας ενεργεί, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, με οποιοδήποτε τρόπο κρίνεται πρόσφορος από τα όργανα διοίκησης. Ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, οφείλει και μπορεί να :

 1. παρεμβαίνει και εκφράζει δημόσια τις θέσεις του σχετικά με ζητήματα που αφορούν την πολιτική για τους νέους,
 2. συνεργάζεται με άλλους κοινωνικούς φορείς (Πανεπιστημιακά ιδρύματα, Συνδικάτα, άλλες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις κ.τ.λ.) και με όργανα του Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
 3. συμμετέχει σε εθνικά και διεθνή δίκτυα οργανώσεων και οργανισμών για θέματα που αφορούν του νέους και τις οργανώσεις τους
 4. διοργανώνει δημόσιες εκδηλώσεις (συνέδρια, συνδιασκέψεις, ημερίδες, συζητήσεις, διαλέξεις κ.λ.π.),
 5. διεξάγει βασική και εφαρμοσμένη έρευνα σε θέματα που άπτονται των σκοπών του και αναλαμβάνει σχετικά ερευνητικά προγράμματα
 6. προβαίνει στην σύσταση επιτροπών και ομάδων εργασίας,
 7. προάγει πολιτιστικούς και αθλητικούς σκοπούς που αφορούν και ενδιαφέρουν τους νέους και τις οργανώσεις τους
 8. εκδίδει διάφορα ενημερωτικά έντυπα,παράγει έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό και προχωρεί σε κάθε είδους εκδοτική δραστηριότητα (έντυπη ή ηλεκτρονική) στο πλαίσιο των σκοπών του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας
 9. διοργανώνει εξειδικευμένα προγράμματα επιμόρφωσης και εκπαίδευσης που απευθύνονται τόσο σε στελέχη των μελών του όσο σε όλους όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, ανάλογα με το είδος του προγράμματος
 10. δημιουργεί εξειδικευμένο ενημερωτικό και επιμορφωτικό υλικό, αρχείο πληροφοριών και βιβλιοθήκη σε θέματα ενδιαφέροντος του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας και των μελών του.
 11. οργανώνει ανταλλαγή εμπειριών και ιδεών με άλλα συντονιστικά όργανα νεολαίας των Ευρωπαϊκών και των άλλων χωρών,
 12. αναλαμβάνει προγράμματα και δράσεις σε τομείς τοπικής, περιφερειακής, εθνικής και διεθνούς συνεργασίας σε θέματα νεολαίας και αντιμετώπισης διεθνών προβλημάτων, (όπως κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης, ανθρωπιστικής βοήθειας και προστασίας του περιβάλλοντος κ.α.)
 13. συντονίζει την πραγματοποίηση προγραμμάτων και σχεδίων στον Ελληνικό χώρο που αποτελούν απόρροια της συμμετοχής του σε Ευρωπαϊκά ή άλλα διεθνή όργανα ή fora
 14. παρέχει υπηρεσίες και προϊόντα προς τα μέλη του, όπως προτείνονται από τα μέλη του και γίνονται αποδεκτές από τα καταστατικά του όργανα.
 15. δημιουργεί, ιδρύει και λειτουργεί δομές στήριξης των νέων και των οργανώσεών τους
 16. συμμετέχει σε μη κερδοσκοπικούς φορείς και φορείς ειδικού σκοπού που συμβάλλουν στην υλοποίηση των σκοπών του και γίνονται δεκτά από τα καταστατικά του όργανα
 17. ιδρύει παραρτήματα των γραφείων και της διοίκησής του σε πόλεις της Ελλάδος και του Εξωτερικού, όταν κρίνεται αναγκαίο από τα όργανα διοίκησης
 18. ιδρύει σταθερές δομές διαβούλευσης με την κοινωνία των πολιτών
 19. υιοθετεί όποιες άλλες μεθόδους εργασίας προτείνονται από τα μέλη του και γίνονται αποδεκτές από τα καταστατικά του όργανα.

Το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας μπορεί να συνεργάζεται ή να γίνεται μέλος σε άλλες ενώσεις, συνδέσμους, ομοσπονδίες, οργανώσεις, εθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς, με ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς, και να δημιουργεί ή να μετέχει σε πλατφόρμες ή δίκτυα της κοινωνίας των πολιτών.

Το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας μπορεί να δημιουργήσει ή να συμβάλει στη δημιουργία άλλων μη – κυβερνητικών φορέων (μη – κερδοσκοπική εταιρεία, σωματείο, ίδρυμα, μη – κυβερνητική οργάνωση κ.λ.π.), εντός και εκτός Ελλάδος, εφόσον, με την ίδρυση τους ή με την συμμετοχή του σε αυτούς, εξυπηρετούνται οι ευρύτεροι στόχοι του και το αποφασίσουν, με απλή πλειοψηφία, η Εκτελεστική Επιτροπή ή το Συμβούλιο ή το Συνέδριο.

Για την επικοινωνία του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας με τα μέλη του και τους τρίτους θα γίνεται, εκτός από τους συνήθεις τρόπους (τηλεφωνικά-προσωπικά-ταχυδρομικά-τυλεομοιοτυπικά), και χρήση του διαδικτύου, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ανοιχτής ηλεκτρονικής επικοινωνίας κ.α. και ηλεκτρονικής διαδικτυακής συμμετοχής και ψηφοφορίας, όταν τούτο καταστεί υλικώς και νομικώς εφικτό.