Το ΕΣΥΝ στο Συνέδριο Νεολαίας της ΕΕ στη πόλη Växjö της Σουηδίας

# 22/03/2023
Το ΕΣΥΝ στο Συνέδριο Νεολαίας της ΕΕ στη πόλη Växjö της Σουηδίας

 Το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας - Hellenic National Youth Council ΕΣΥΝ ήταν παρών στο ευρωπαϊκό συνέδριο νεολαίας που πραγματοποιήθηκε στη πόλη Växjö της Σουηδίας, το τρίτο συνέδριο υπό την Τρίο Προεδρία της Γαλλίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας και της Σουηδίας που ολοκληρώνει τον 9ο κύκλο του ευρωπαϊκού διαλόγου νεολαίας (EU Youth Dialogue).

 Η Διάσκεψη Νεολαίας της ΕΕ είναι ένας μηχανισμός διαλόγου μεταξύ των νέων (Οργανώσεις Νεολαίας, Εθνικά Συμβούλια Νεολαίας κ.α.) και των υπευθύνων λήψης αποφάσεων (Υπουργεία Παιδείας/Νεολαίας των ευρωπαϊκών κρατών-μελών, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κ.α.) που λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία.

 Το Ευρωπαϊκό Συνέδριο στη Σουηδία βασίστηκε στο έργο που επιτελέστηκε κατά τη διάρκεια του ένατου κύκλου και θα συμβάλει στην εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία, με ιδιαίτερη εστίαση στους Ευρωπαϊκούς Στόχους Νεολαίας #3 Κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς και #10 Βιώσιμη Πράσινη Ευρώπη. Εστιάζοντας σε αυτούς τους δύο συγκεκριμένους στόχους, το συνέδριο στοχεύει στη συμμετοχή των νέων σε συζητήσεις και διαβουλεύσεις με φορείς λήψης αποφάσεων σχετικά με την κοινωνική διάσταση μιας βιώσιμης Ευρώπης για τους νέους.

 Σκοπός του συνεδρίου είναι οι νέοι, οι οργανώσεις νεολαίας, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και οι υπεύθυνοι λήψης πολιτικών αποφάσεων στην ΕΕ να συζητήσουν θέματα σημαντικά για τους νέους και να εργαστούν από κοινού προκειμένου να προσδιορίσουν πώς μπορεί να βελτιωθεί η Ευρώπη για τους νέους στον τομέα της ένταξης και της βιωσιμότητας. Τα αποτελέσματα των συζητήσεων θα χρησιμοποιηθούν από τη Σουηδική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ για να επηρεάσει τη χάραξη πολιτικής σε ολόκληρη την Ευρώπη.

#EU2023SE

#EUYCVaxjo

#YOUTHEU2023