Συνοπτικός Διαγωνισμός για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών «του Πακέτου Εργασίας 5 για την πράξη «Environmental Management Enhancement by Youth-run SMEs»

# 31/05/2021
Συνοπτικός Διαγωνισμός για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών «του Πακέτου Εργασίας 5  για  την  πράξη «Environmental Management Enhancement by  Youth-run SMEs»

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν. 4412/2016) για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών του Πακέτου Εργασίας 5: Σχεδιασμός & Υλοποίηση Δράσεων Δικτύωσης & Δημιουργίας Cluster και ειδικότερα του Παραδοτέου 5.1.2 “Διεθνείς Επισκέψεις Ανταλλαγών” της πράξης «Environmental Management Enhancement by Youth-run SMEs», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014- 2020».

 

Προϋπολογισμός 53.000,00 €

Αριθμός Διακήρυξης: 01 / 2021

Αναθέτουσα Αρχή: Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας (Ε.ΣΥ.Ν)

Συνημμένα Αρχεία