« Πρόσκληση για συμμετοχή στα εκπαιδευτικά μαθήματα COMPASS για την εκπαίδευση ανθρωπίνων δικαιωμάτων 2019-2020 »

# 18/11/2019
« Πρόσκληση για συμμετοχή στα εκπαιδευτικά μαθήματα COMPASS για την εκπαίδευση ανθρωπίνων δικαιωμάτων 2019-2020 »

Τα 2020 COMPASS μαθήματα αποσκοπούν στην παροχή ευκαιριών κατάρτισης σε youth leaders, youth workers και σε εκπαιδευτικούς σε σχολεία και άλλους δημόσιους φορείς χρησιμοποιώντας την Πύλη και τους άλλους εκπαιδευτικούς πόρους του Συμβουλίου της Ευρώπης για την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Το έντυπο αίτησης, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, μαζί με τα δικαιολογητικά, πρέπει να υποβληθεί σε ηλεκτρονική μορφή (Word ή / και PDF) στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: youth.HRE@coe.int. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα πρέπει να περιέχουν την ακόλουθη αναφορά στο θέμα: NTCHRE / Όνομα χώρας / Ονομασία οργανισμού / αιτούντων.  Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι τις 25.11.2019 (23.00 CET).
 

Πηγή ενημέρωσης: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, Αυτοτελές τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων