Ορισμός Επικεφαλής της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ)

# 10/09/2021
Ορισμός Επικεφαλής της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ)

                                                                 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Μετά από ομόφωνη απόφαση του προέδρου του Ε.ΣΥ.Ν κ. Δρίκου Αρμόδιου και του Δ.Σ επικεφαλής της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ) ορίζεται η κα Πανοηλία Μαρία πτυχιούχος του τμήματος Νομικής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και σήμερα ασκούμενη δικηγόρος στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Η Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ. αποτελεί τον αρμόδιο κυβερνητικό φορέα για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της εφαρμογής των πολιτικών για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς.

 

Η Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ. υλοποιεί συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα και Δράσεις μέσω της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.ΣΥ.Ν

ΔΡΙΚΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ