ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με τίτλο «Ενέργειες Εκπαίδευσηςκαι Πιστοποίησης στον Εκπαιδευτικό Τουρισμό» στο πλαίσιο της πράξης “Ανάδειξη του εκπαιδευτικού τουρισμού για την προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς” με MIS 50

# 12/10/2022
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με τίτλο «Ενέργειες Εκπαίδευσηςκαι Πιστοποίησης στον Εκπαιδευτικό Τουρισμό» στο πλαίσιο της πράξης “Ανάδειξη του εκπαιδευτικού τουρισμού  για  την  προώθηση  της  φυσικής  και  πολιτιστικής κληρονομιάς” με MIS 50

Το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας

Προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με τίτλο «Ενέργειες Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης στον Εκπαιδευτικό Τουρισμό» στο πλαίσιο της πράξης “Ανάδειξη του εκπαιδευτικού τουρισμού για την προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς” με MIS 5050713, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Τίτλος: «Ενέργειες Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης στον Εκπαιδευτικό Τουρισμό» στο πλαίσιο της πράξης “Ανάδειξη του εκπαιδευτικού τουρισμού για την προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς” με MIS 5050713.

1.Υπηρεσίες - εκτιμώμενη αξία: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (209.975,00€). CPV: 80500000-9 (Υπηρεσίες Κατάρτισης) και 79132000-8 (Υπηρεσίες Πιστοποίησης)

2.Κωδικοί NUTS κύριου τόπου παράδοσης προμηθειών/εκτέλεσης υπηρεσιών/ εκτέλεσης έργων: EL43: Κρήτη

3.Η προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών

4.Αντικείμενο της σύμβασης, συνοπτικά, είναι η παροχή υπηρεσιών στα πλαίσιο της δράσης με τίτλο EduTourism στο πλαίσιο του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα Κύπρος 2014-2020 για την ενίσχυση και προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού τουριστικού προϊόντος. Η δράση EduTourism στοχεύει στην ανάπτυξη του εκπαιδευτικού τουρισμού για νέους 16-25 ετών και θα διασυνδέει σε ιστορικό, πολιτιστικό και περιβαλλοντικό επίπεδο τις επιλέξιμες περιοχές. Πλήρης και αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της παρούσας διακήρυξης.

5.Κατανομή σε τμήματα: ΟΧΙ

6.Συνολικός προϋπολογισμός: 209.975,00€ καθαρό ποσό. Επισημαίνεται ότι η παροχή υπηρεσιών κατάρτισης και πιστοποίησης, ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού και σχετικών υπηρεσιών (ως υπηρεσίες στενά συνδεόμενης με την κατάρτιση) απαλλάσσεται από ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ιβ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν. 2859/2000 και του άρθρου 19 του Ν. 4346/2015 (ΦΕΚ Α' 152/20-11-2015).

7.Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και την 31/05/2023.

8.Χρονοδιάγραμμα παράδοσης: Παράρτημα I της Διακήρυξης «Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης»

9.Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται σε 4.199,50 €.

10.Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής Αναδόχου Τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής αναδόχου περιγράφονται αναλυτικά στις παρ. 2.2.4 «Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας», 2.2.5 «Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια», 2.2.6 «Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα», 2.2.7 «Πρότυπα Διασφάλισης Ποιότητας» της Διακήρυξης

11.Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 15% από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Η σύμβαση εντάσσεται στο πλαίσιο της πράξης “Ανάδειξη του εκπαιδευτικού τουρισμού για την προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς” με MIS 5050713 και αφορά τα Πακέτα Εργασίας (WPs) Νο 4 έως 6 αυτής. Η πράξη έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A “Ελλάδα – Κύπρος” 2014-2020, με βάση την Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης που λήφθηκε στη συνεδρίαση της 19/04/2021, την έγκριση της πρότασης χρηματοδότησης (Application Form) και την Σύμβαση Χρηματοδότησης με Αριθ. «5050713» που υπογράφηκε στις 11 Μαΐου 2021.

12.Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας και συγκεκριμένα στη διεύθυνση http://www.esyn.gr/ όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ( www.promitheus.gov.gr )

13.Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

14.Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 12/10/2022 και ώρα 15:00 μ.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 24/10/2022 και ώρα 20:00

15.Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

16.Χρόνος ισχύος των προσφορών: δέκα (10) μήνες

17.Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

18.Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές

19.Ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές: Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται από την αναθέτουσα αρχή στο πλαίσιο διαγωνιστικής διαδικασίας διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016 και του Π.Δ 39/17 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)»

Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού.