Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού «Παροχή υπηρεσιών πληροφορικής για την ανάπτυξη εφαρμογής για την βοήθεια εγκατάστασης του Προτύπου EMAS από μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με έμφαση στον στον αγροτικό τομέα»

# 14/07/2020
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού «Παροχή υπηρεσιών πληροφορικής για την ανάπτυξη εφαρμογής για την βοήθεια εγκατάστασης του Προτύπου EMAS από μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με έμφαση στον στον αγροτικό τομέα»

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν. 4412/2016) για την σύναψη σύμβασης «Παροχή υπηρεσιών πληροφορικής για την ανάπτυξη εφαρμογής για την βοήθεια εγκατάστασης του Προτύπου EMAS από μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με έμφαση στον αγροτικό τομέα» στα πλαίσια του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A GREECE-BULGARIA 2014-2020 για την Πράξη «Environmental Management Enhancement by Youth-run SMEs» με ακρωνύμιο «EnvironmentYou» 
 
Προϋπολογισμός 53.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 
 
Αριθμός Διακήρυξης: 03/ 2020 Αναθέτουσα Αρχή: Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας (Ε.ΣΥ.Ν)