Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν. 4412/2016) για την σύναψη σύμβασης «Παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής» στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A GREECEBULGARIA 2014-2020 για την Πράξη «EnvironmentYou»

# 13/07/2020
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν. 4412/2016) για την σύναψη σύμβασης «Παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής» στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A GREECEBULGARIA 2014-2020 για την Πράξη «EnvironmentYou»

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν. 4412/2016) για την σύναψη σύμβασης «Παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής» στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A GREECEBULGARIA 2014-2020 για την Πράξη «Environmental Management Enhancement by Youth-run SMEs» με ακρωνύμιο «EnvironmentYou»