Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν. 4412/2016) για την σύναψη σύμβασης «Ανάπτυξη δεξιοτήτων σε Περιβαλλοντική Διαχείριση για νέους»

# 14/07/2020
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν. 4412/2016) για την σύναψη σύμβασης «Ανάπτυξη δεξιοτήτων σε Περιβαλλοντική Διαχείριση για νέους»

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν. 4412/2016) για την σύναψη σύμβασης «Ανάπτυξη δεξιοτήτων σε Περιβαλλοντική Διαχείριση για νέους» στα πλαίσια του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A GREECE-BULGARIA 2014-2020 για την Πράξη «Environmental Management Enhancement by Youth-run SMEs» με ακρωνύμιο «EnvironmentYou» 
 
Προϋπολογισμός 58.400,00 €  
 
Αριθμός Διακήρυξης: 04/2020 Αναθέτουσα Αρχή: Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας (Ε.ΣΥ.Ν)