Άνοιγμα προσφορών των Διακηρύξεων 01/ 2020 & 02/2020.

# 22/07/2020
Άνοιγμα προσφορών των Διακηρύξεων 01/ 2020 & 02/2020.

 

Με την παρούσα ενημερώνουμε πως το άνοιγμα των προσφορών των Διακηρύξεων  • «Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν. 4412/2016) για την σύναψη σύμβασης «Παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας και δημοσιότητας» για την πράξη «EnvironmentYou» Αριθμός Διακήρυξης: 01/ 2020 &  • Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν. 4412/2016) για την σύναψη σύμβασης «Παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής» στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A GREECEBULGARIA 2014-2020 για την Πράξη «EnvironmentYou» Αριθμός Διακήρυξης: 02/ 2020 Θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24/07/2020 και ώρα 15:00.  
 
 
 
 
Για το ΕΣΥΝ 

Ο Πρόεδρος

Αρμόδιος Δρίκος