Ανάδειξη του εκπαιδευτικού τουρισμού για την προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς» MIS 5050713

# 06/08/2021
Ανάδειξη του εκπαιδευτικού τουρισμού για την προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς» MIS 5050713

«Ανάδειξη του εκπαιδευτικού τουρισμού για την προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς» MIS 5050713

Παραδοτέο 1.1.2: Εγχειρίδιο Διαχείρισης Έργου - Παραδοτέο 1.1.3: Εκθέσεις Προόδου - Παραδοτέο 1.1.5: Εκθέσεις Αξιολόγησης - Παραδοτέο 2.1.1: Σχέδιο Πληροφόρησης και Δημοσιότητας Έργου - Παραδοτέο 2.1.2: Ανάπτυξη και Διαχείριση Πλατφόρμας Έργου - Παραδοτέο 2.1.3: Υλοποίηση και Απολογιστική Έκθεση Δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας - Παραδοτέο 2.1.4: Δημοσιεύσεις και Εκδόσεις - Παραδοτέο 3.1.1: Μελέτη Αποτύπωσης Υφιστάμενης Κατάστασης και Επιλογής Προορισμών Εκπαιδευτικού Ενδιαφέροντος - Παραδοτέο 3.1.2: Συνοπτική Έκθεση Πεπραγμένων από τις Ομάδες Εργασίας - Παραδοτέο 4.1.1: Ολοκληρωμένη Υπηρεσία Εκπαιδευτικού Τουρισμού - Παραδοτέο 4.1.2: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για Εκπαιδευτές - Παραδοτέο 5.1.1: Έκθεση Ανάλυσης Απαιτήσεων - Παραδοτέο 5.1.2: Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Υποστήριξης Εκπαιδευτικού Τουρισμού - Παραδοτέο 5.1.3: Εγχειρίδιο Χρήσης - Παραδοτέο 6.1.2: Εκπαίδευση Επαγγελματιών Τουρισμού - Παραδοτέο 6.1.3: Υλοποίηση Πιλοτικής Εφαρμογής και Έκθεση Πεπραγμένων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»

Το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας Προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ με τίτλο «Ενέργειες Διοίκησης, Συντονισμού, Δημοσιότητας, Εκπαίδευσης και Συμπληρωματικών Δράσεων Εκπαιδευτικού Τουρισμού» στο πλαίσιο της πράξης “Ανάδειξη του εκπαιδευτικού τουρισμού για την προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς” με MIS 5050713, Αρ. Διακήρυξης 02/2021, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

1. Αναθέτουσα Αρχή: Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας (Ε.Σ.Υ.Ν.) Διεύθυνση: Τζωρτζ 10 , Αθήνα 10677 Κωδικός NUTS: EL303 Τηλέφωνο: +30 210 5548340 Φαξ: + 30 210 5549342 E mail: esyn.euprojects@gmail.com Site: http://esyn.gr/ Αναθέτουσα Αρχή είναι το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας (Ε.ΣΥ.Ν.), μη κεντρική Αναθέτουσα Αρχή, η οποία ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1998 και είναι ανεξάρτητη, μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική ομοσπονδία οργανώσεων νέων. Συγκροτείται από πενήντα εννέα οργανώσεις νέων (έξι νεολαίες πολιτικών κομμάτων και μεγάλο αριθμό μη κυβερνητικών οργανώσεων νέων), δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος της οργανωμένης ελληνικής νεολαίας. Στόχος του είναι η ενίσχυση του ρόλου και ο συντονισμός των δράσεων των οργανώσεων μελών του. Το Ε.ΣΥ.Ν. σύμφωνα με τον αριθμό των μελών των οργανώσεων του, αντιπροσωπεύει πάνω από τριακόσιες πενήντα χιλιάδες οργανωμένους Έλληνες νέους και νέες. Τίτλος: «Ενέργειες Διοίκησης, Συντονισμού, Δημοσιότητας, Εκπαίδευσης και Συμπληρωματικών Δράσεων Εκπαιδευτικού Τουρισμού» στο πλαίσιο της πράξης “Ανάδειξη του εκπαιδευτικού τουρισμού για την προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς” με MIS 5050713.

2. Υπηρεσίες - εκτιμώμενη αξία: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο καθαρό ποσό των τριακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων οχτακοσίων εξήντα δύο ευρώ και ενενήντα λεπτών (372.862,90 €) (πλέον ΦΠΑ 24% το οποίο αντιστοιχεί στο ποσό των 39.093,10 €). CPV: 80500000-9 (Υπηρεσίες Κατάρτισης), 79411000-8 (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης) και 79342200-5 (Υπηρεσίες προώθησης)

3. Κωδικοί NUTS κύριου τόπου παράδοσης προμηθειών/εκτέλεσης υπηρεσιών/ εκτέλεσης έργων: EL43: Κρήτη

4. Η προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών

5. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών στα πλαίσιο της δράσης με τίτλο EduTourism στο πλαίσιο του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα Κύπρος 2014-2020 για την ενίσχυση και προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού τουριστικού προϊόντος. Η δράση EduTourism στοχεύει στην ανάπτυξη του εκπαιδευτικού τουρισμού για νέους 16-25 ετών και θα διασυνδέει σε ιστορικό, πολιτιστικό και περιβαλλοντικό επίπεδο τις επιλέξιμες περιοχές (Κρήτη, Δωδεκάνησα και Κύπρο). Περιλαμβάνεται η υλοποίηση δέσμης ενεργειών οι οποίες αλληλεξαρτώνται και διασυνδέονται μεταξύ τους για τη βέλτιστη επίτευξη των σκοπών και των στόχων της παρούσας Πράξης δημιουργώντας ένα ενιαίο αντικείμενο. Στο πλαίσιο του έργου, απαιτείται η παροχή Υπηρεσιών Συντονισμού και Συμβουλευτικής, Υπηρεσιών Δημοσιότητας και Υπηρεσιών Εκπαίδευσης. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της διακήρυξης

6. Κατανομή σε τμήματα: ΟΧΙ

7. Συνολικός προϋπολογισμός: 411.956,00 € (Καθαρό ποσό: 372.862,90€ και ΦΠΑ: 39.093,10 €)

8. Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και την 31/05/2023. 21PROC009046411 2021-08-06 ΑΔΑ: 9Ε2Σ46ΜΑΛΜ-ΟΗΦ

9. Χρονοδιάγραμμα παράδοσης: Παράρτημα I της Διακήρυξης «Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης»

10. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται σε 7.457,26€.

11. Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής Αναδόχου Τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής αναδόχου περιγράφονται αναλυτικά στις παρ. 2.2.4 «Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας», 2.2.5 «Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια», 2.2.6 «Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα», 2.2.7 «Πρότυπα Διασφάλισης Ποιότητας» της Διακήρυξης.

12. Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 15% από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Προσωρινός Ενάριθμος 2021ΕΠ 10260026). Η σύμβαση εντάσσεται στο πλαίσιο της πράξης “Ανάδειξη του εκπαιδευτικού τουρισμού για την προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς” με MIS 5050713 και αφορά τα Υποέργα της Πράξης 1 έως 6. Η πράξη έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A “Ελλάδα – Κύπρος” 2014-2020, με βάση την Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης που λήφθηκε στη συνεδρίαση της 19/04/2021, την έγκριση της πρότασης χρηματοδότησης (Application Form) και την Σύμβαση Χρηματοδότησης με Αριθ. «5050713» που υπογράφηκε στις 11 Μαΐου 2021.

13. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας και συγκεκριμένα στη διεύθυνση http://www.esyn.gr/deltia-typou/ όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ( www.promitheus.gov.gr )

14. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

15. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 06/08/2021 και ώρα 5:00 μ.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 17/9/2021. και ώρα 09:00 π.μ.

16. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

17. Χρόνος ισχύος των προσφορών: δώδεκα (12) μήνες

18. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

19. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές

20. Ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές: Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται από την αναθέτουσα αρχή στο πλαίσιο διαγωνιστικής διαδικασίας διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016 και του Π.Δ 39/17 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)»

21. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού.

22. Ημερομηνία αποστολής στην υπηρεσία επίσημων εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 06/08/2021