Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

# 03/10/2022
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

                                                                                           Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

 

 

Το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας (Ε.ΣΥ.Ν.), σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του στις 26/09/2022 στο πλαίσιο της Πράξης EduTοurism “Ανάδειξη του εκπαιδευτικού τουρισμού για την προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς” με MIS 5050713, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg VA Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, ενδιαφέρεται για την επιλογή και συνεργασία με τέσσερα (4) άτομα με σύμβαση μίσθωσης έργου με σκοπό την υποστήριξη της υλοποίησης του ανωτέρω προγράμματος.

 

 

 

Συνημμένα Αρχεία

Συνημμένα Αρχεία