Πρόγραμμα Ευρωπαικού Ταμείου Ένταξης

# 12/06/2011
Πρόγραμμα Ευρωπαικού Ταμείου Ένταξης

Η Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ως Υπεύθυνη Αρχή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Ελλάδα, προκηρύσσει δράσεις στο πλαίσιο του Ετησίου Προγράμματος 2010.

Οι δράσεις αποσκοπούν στην ενίσχυση των πολιτικών για την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική κοινωνία και στη βελτίωση της πρόσβασής τους σε δημόσια και ιδιωτικά αγαθά και υπηρεσίες.

Προτάσεις για τις προκηρυσσόμενες δράσεις μπορούν να υποβάλουν όλοι οι εν δυνάμει εμπλεκόμενοι στη διαδικασία της ένταξης φορείς: τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικοί φορείς, μεταναστευτικές οργανώσεις και κοινότητες, διεθνείς οργανώσεις, εκπαιδευτικά ή ερευνητικά ιδρύματα, οργανισμοί κατάρτισης, κοινωνικοί εταίροι, κοινοπραξίες και ενώσεις.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων ορίζεται η Τρίτη, 19 Ιουλίου 2011 (19-7-2011).

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων μπορείτε να ανατρέξετε από σήμερα στο διαδικτυακό τόπο του Ταμείου http://ete.ypes.gr/.

Αναμένουμε με χαρά τις προτάσεις σας!