Πράξη EduTοurism “Ανάδειξη του εκπαιδευτικού τουρισμού για την προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς” με MIS 5050713, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg VA Ελλάδα-Κύπρος2014-2020

# 08/11/2022
Πράξη EduTοurism “Ανάδειξη του εκπαιδευτικού τουρισμού για την προώθηση της φυσικής  και  πολιτιστικής  κληρονομιάς”  με  MIS  5050713,  στο  πλαίσιο του Προγράμματος  Ευρωπαϊκής  Εδαφικής  Συνεργασίας  «Interreg  VA  Ελλάδα-Κύπρος2014-2020

                                                                                                         Αποτελέσματα

Πράξης EduTοurism “Ανάδειξη του εκπαιδευτικού τουρισμού για την προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς” με MIS 5050713, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg VA Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020»